Premieverhoging en scherpere voorwaarden

Het laatste kwartaal van het jaar is voor Vrieling Adviesgroep een drukke en belangrijke tijd. Het is traditioneel de periode waarin verzekeraars de polissen die op 1 januari aflopen, onder de loep nemen en opnieuw beoordelen. We draaien er niet omheen: dit proces leidt voor verzekerden al enkele jaren op rij tot hogere premies, een hoger eigen risico, strengere voorwaarden en soms zelfs het opzeggen van de verzekeringspolis. Omdat die trend zich ook dit jaar lijkt voort te zetten, leggen we u graag uit wat de oorzaken van die ontwikkelingen zijn. Daarnaast willen we graag vertellen wat Vrieling voor u doet én wat u zelf kunt doen om uw bedrijfsrisico’s verzekerbaar en betaalbaar te houden.

In verzekeringsland spreken we van ‘zachte en harde markten’. Na 2011 hadden we enkele jaren te maken met een zachte markt, waarin verzekeraars hun polissen tegen steeds scherpere tarieven aanboden. Dat leidde ertoe dat de premies niet meer in verhouding stonden tot de risico’s, met rode cijfers bij de verzekeraars tot gevolg. Sinds 2017 hebben we daarom te maken met een harde markt, met oplopende premies en strengere voorwaarden. “Verzekeraars zijn nu bezig met een inhaalslag”, stelt inkoopspecialist Erik Zomerdijk van Vrieling Adviesgroep.

Zonnepanelen en fusies 
Dat de premie-opbrengsten niet voldoende waren om de schade te dekken, heeft een aantal oorzaken. Zo is de totale brandschade bij bedrijven de afgelopen jaren toegenomen. Dat komt onder meer door zonnepanelen op daken die niet goed geïnstalleerd zijn en daardoor vatbaarder zijn voor brand. Daarnaast hebben aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven door de toegenomen schadelast momenteel eveneens extra aandacht van verzekeraars. Tegelijk spelen ook andere ontwikkelingen mee: natuurrampen wereldwijd hebben indirect schadelijke gevolgen voor Nederlandse verzekeraars. Een voorbeeld daarvan zijn de gestegen herverzekeringspremies. Ook is het aantal aanbieders van verzekeringen afgenomen door enkele grote fusies en doordat enkele verzekeraars besloten hebben om te stoppen in de brandmarkt. Dat laatste heeft geleid tot verminderde concurrentie, verlies van capaciteit en een strakker acceptatiebeleid. Verder hebben verzekeraars te maken gehad met hoge schadelast in specifieke sectoren en slechtere beleggingsresultaten. Ook worden vanuit ‘Brussel’ hogere solvabiliteitseisen aan verzekeraars gesteld.

Trend zet zich door
De gevolgen van deze ontwikkelingen en de verharding van de markt zijn duidelijk terug te zien in de premies. Voor zakelijke verzekeringen stegen die in het eerste kwartaal van 2020 wereldwijd met gemiddeld 14 procent. In het derde en vierde kwartaal van 2019 was dat nog 11 en 8 procent. In Nederland was de stijging voor veel bedrijven zelfs nog hoger. Vermoedelijk zet die trend zich komend jaar door, ook gezien de wereldwijde onzekerheden rondom de ontwikkeling van het coronavirus. Daarnaast kunnen verzekerden te maken krijgen met een hoger eigen risico of strengere voorwaarden.

Vrieling blijft voor u actief
Wanneer zowel de verzekerde als de verzekeraar niets doet, wordt een verzekeringspolis na afloop van de looptijd
stilzwijgend verlengd. De afgelopen jaren zien we echter steeds vaker dat verzekeraars een aflopende polis willen
opzeggen of willen wijzigen. Dat zal ook nu gebeuren. Als verzekeringsadviseur houden we voortdurend de vinger
aan de pols en komen we in actie wanneer dat nodig is. Mocht u te maken krijgen met het opzeggen van de polis
of veranderende voorwaarden, dan gaan wij de onderhandelingen aan. We proberen de verlenging alsnog voor een
acceptabele premie rond te krijgen en volledige dekking te behouden. Lukt dat niet bij de huidige verzekeraar, dan proberen we een andere partij. “Het is aan ons om het voor onze klanten zo goed mogelijk uit te onderhandelen”, aldus inkoopspecialist Zomerdijk.

Wat u zelf kunt doen
Het goede nieuws is dat u zelf kunt helpen om het tij te keren. Door te laten zien wat u doet aan risicopreventie, kan uw verzekeringsadviseur aan verzekeraars duidelijk maken dat de kans op schade bij uw bedrijf kleiner is dan gemiddeld. Daarmee kunnen wij voor u een beter onderhandelingsresultaat bereiken. Het is belangrijker dan ooit dat u de aanbevelingen uit uw risico-inspectierapporten aantoonbaar opvolgt en uitvoert. “Hoe meer informatie we van u hebben, hoe beter wij de onderhandelingen in kunnen gaan”, besluit Zomerdijk.

Uw eigen contactpersoon bij Vrieling Adviesgroep vertelt u graag meer.