Agrarisch ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

De agrarische gebouwenverzekering biedt u een zeer uitgebreide dekking. De verzekering dekt de schade veroorzaakt door de volgende gebeurtenissen:

 • Brand
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Inductie en overspanning
 • Storm
 • Diefstal van bij het gebouw behorende onderdelen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Vandalisme veroorzaakt door een inbreker
 • Aanrijding
 • Het springen of lekken van waterleidingen
 • Water binnengedrongen via vensters, of door het lekken van daken en/of dakgoten
 • Uit bassins/kelders/putten overgelopen mest
 • Omgevallen bomen, heistellingen en kranen
 • Sneeuwdruk, en door binnengedrongen sneeuw

N.B. Voor een volledig overzicht van de gedekte gebeurtenissen, zie de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag van een agrarische gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. Immers na een schade moet de uitkering voldoende zijn om het gebouw te herstellen in goede staat. Als de herbouwwaarde is vastgesteld middels een taxatierapport, is de getaxeerde waarde bij schade uitgangspunt voor de schaderegeling. Zo heeft u de beste garantie tegen onderverzekering.

Dekking boven het verzekerd bedrag

In geval van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij boven het verzekerde bedrag de volgende kosten:

 • Bereddingskosten
 • Expertisekosten
 • Opruimingskosten
 • Huurderving
 • De kosten van noodzakelijke verbeteringen en noodvoorzieningen aan het beschadigde gedeelte van het gebouw
 • Kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting en bestrating als gevolg van een gedekte gebeurtenis
 • Kosten van herstel van erfverharding en afrastering

Uitsluitingen

Hoewel de voorwaarden van de agrarische gebouwenverzekering van Vrieling uiterst ruim zijn, is natuurlijk niet alles te verzekeren. Catastroferisico’s zoals molest, aardbeving, overstroming en atoomkernreactie zijn niet verzekerbaar. En daarnaast is bijvoorbeeld niet gedekt, de schade die het gevolg is van achterstallig onderhoud of constructiefouten.

Eigen risico

Per gebeurtenis geldt een eigen risico voor schade bij inductie/overspanning en aanrijding (€350,-), en storm (€800,- per gebouw). Voor de overige gebeurtenissen geldt: geen eigen risico!

Wim Muilwijk

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

 1.