Waarden

Een taxateur kan verschillende waarden bepalen. Hieronder volgt een overzicht van verschillende waarden die onze taxateurs kunnen vaststellen.

Vrije markt

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Executiewaarde bij eigen gebruik

De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is, dat de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen.

Executiewaarde in verhuurde staat

De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Economische huurwaarde

De prijs die bij aanbieding ten verhuur, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Waarde bij agrarisch gebruik (WEVAB)

De prijs die geldt bij overdracht van land- en tuinbouwbedrijven van ouders aan kind(eren), welke gebaseerd is op de overweging, dat de exploitatie bij voorzetting van het bedrijf nog juist lonend zou dienen te zijn.

Huurprijzenwet woonruimte

Wettelijke huurwaarde

De prijs die op grond van de Huurprijzenwet Woonruimte redelijk is in verhouding tot de woningkwaliteit.

Jaarrekening ondernemingen

Opbrengstwaarde

Het bedrag waartegen een goed bestens kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten.

Bedrijfswaarde

De waarde, ten tijde van de waardering, van het aan een goed of samenstel van goederen toe te rekenen deel van de netto-omzet, die kan worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf, waartoe het dient of is bestemd.

Vervangingswaarde

Het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een goed, dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander goed te verkrijgen of te vervaardigen, dat voor de bedrijfsuitoefening een gelijke betekenis heeft in economisch opzicht.

Inkomsten-, vermogens- en overdrachtsbelasting en successierecht

Waarde in het economische verkeer

De prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Onroerende Zaak Belasting

Waarde in het economische verkeer

Voor courant onroerend goed

De waarde die aan het onroerend goed dient te worden toegekend, indien het volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger het goed in de staat waarin het zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in feitelijk gebruik zou kunnen nemen.

Voor incourant onroerend goed

De vervangingswaarde van onroerend goed bij de bepaling waarvan rekening wordt gehouden met de technische en de functionele veroudering, die is opgetreden sedert de stichting van dat goed, waarbij de invloed van latere wijzigingen mede in aanmerking wordt genomen.

Verzekering

Herbouwwaarde

Het bedrag benodigd voor herbouw van het verzekerde gebouw, onmiddellijk na het voorval op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming (Nederlandse Beursbrandpolis, 1981).

Vervangingswaarde

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken (Nederlandse Beursbrandpolis, 1981).

Monique Veurink

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.