Agrarisch ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

Met de agrarische aansprakelijkheidsverzekering bent u zowel zakelijk als privé verzekerd tegen vele risico's. De verzekering geldt voor heel Europa; buiten Europa is deze verzekering beperkt. U bent onder andere verzekerd tegen aansprakelijkheid voor:

 • Schade die uw producten veroorzaken bij anderen.
 • Letselschade van uw medewerkers. Bijvoorbeeld als ze een ongeluk krijgen tijdens het werk.
 • Schade bij (onbetaalde) burenhulp. De schade die uw buurman veroorzaakt is gedekt als hij voor u aan het werk is. Ook de schade die u zelf veroorzaakt bij uw buurman is gedekt.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag kunt u zelf kiezen. Logischerwijs hangt de hoogte van de premie die u zal betalen af van de hoogte van het verzekerd bedrag. Onze adviseurs helpen u graag bij het vinden van een goede balans.

Dekking boven het verzekerd bedrag

Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoeden wij:

 • Bereddingskosten
 • Kosten van verweer, mits wij als verzekeraar het eens zijn met het aangaan van de procedure.
 • Wettelijke rente over dat deel van de hoofdsom dat onder de dekking van de verzekering valt.

Uitsluitingen

Hoewel de dekking van deze verzekering zeer ruim is, kunnen wij niet alles verzekeren. Zo bent u niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door:

 • Opzet
 • Seksuele gedragingen
 • Motorrijtuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen
 • Rampscenarios als molest, burgeroorlogen en atoomkernreacties
 • Wapens
 • Genetisch gemodificeerde organismen
 • Asbest
 • Schade door verontreiniging van bodem en water. Voor deze schade kunt u een milieuschadeverzekering voor agrarische bedrijven afsluiten. U bent wel verzekerd tegen schade door luchtverontreiniging.

N.B. Voor een volledig overzicht van de uitsluitingen, zie de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Voor schade (mede) veroorzaakt als bedrijf geldt een eigen risico van €250,- per gebeurtenis.

Wim Muilwijk

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

 1.